Czym jest CIS?

Decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 1 grudnia 2008 r. fundacja Internationaler Bund Polska otrzymała status Centrum Integracji Społecznej (CIS ) w Tychach. Centrum rozpoczęło działalność w dniu 1 kwietnia 2009 r.

Działalność CIS nastawiona jest głównie na  reintegrację zawodową i społeczną osób nieaktywnych zawodowo. W związku z tym  podstawowym celem zajęć jest uzyskanie przez beneficjentów kompetencji zawodowych i społecznych umożliwiających im powrót na rynek pracy.

Uczestnicy rozpoczynający swój pobyt w Centrum podpisują Indywidualny program zatrudnienia socjalnego (IPZS). Wymiar zajęć w Centrum to sześć godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu, co przekłada się na 30 godzinny tydzień pracy. W ciągu czterech dni uczestnicy nabywają umiejętności zawodowe w jednym z dwóch warsztatów zawodowych CIS – krawieckim lub budowlanym, przez jeden dzień w tygodniu uczestnicy CIS biorą udział w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego i psychologa. Uczestnikom CIS wypłacane są świadczenia integracyjne, których wysokość wynosi maksymalnie równowartość zasiłku dla osób bezrobotnych przy czym wysokość świadczenia integracyjnego w miesiącu próbnym wynosi połowę zasiłku dla osób bezrobotnych. Świadczenie integracyjne nie podlega zajęciom komorniczym.  Każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym a dodatkowo za każdy przepracowany dzień uczestnik otrzymuje bon żywnościowy.

Naszym hasłem jest ,,Praca zamiast zasiłku”.

Uczestnikami CIS-u mogą być osoby spełniające kryteria zgodne z ustawą o zatrudnieniu socjalnym. Mogą to być osoby:

1) długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2)bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
3) uzależnione od alkoholu,
4) uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających,
5) chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
6) zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym nie stosuje a co za tym idzie w zajęciach Centrum brać udziału nie mogą osoby , które mają prawo do:

1) zasiłku dla bezrobotnych,

2) zasiłku przedemerytalnego,

3) świadczenia przedemerytalnego,

4) renty strukturalnej,

5) renty z tytułu niezdolności do pracy,

6) emerytury,

7) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Podstawą prawną działalności CIS jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.

Jak zostać uczestnikiem  CIS

Pierwszy krok. Jeśli osoba spełnia wymogi ustawy o zatrudnieniu socjalnym, które przedstawione zostały w części „Czym jest CIS” jest kierowana do Centrum na podstawie:

1) własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
2) wniosku zakładu lecznictwa odwykowego, ośrodka pomocy społecznej, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego

W celu wypełnienia wniosku należy  zgłosić  się do Centrum Integracji Społecznej w Tychach lub zapytać pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Drugi krok. Wniosek, o którym mowa w kroku pierwszym, podlega zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego).

Trzeci krok. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej osoba zainteresowana jest skierowana do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach społecznej lub w przypadku osoby długotrwale bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy z powiadomieniem właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu tej osoby ośrodka pomocy społecznej.

Czwarty krok. Kierownik Centrum przyjmuje osobę skierowaną do Centrum po podpisaniu z nią indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego.

Oferta CIS:

Nasza oferta dotyczy dwóch warsztatów zawodowych: krawieckiego oraz ogólnobudowlanego. W obydwu przypadkach cechą wspólną naszej oferty jest dokładność wykonania, konkurencyjna cena a nade wszystko wartość społeczna, która wyróżnią ją spośród innych dostępnych ofert. Korzystając z naszych usług wspieracie Państwo integrację społeczną i zawodową uczestników CIS, ponieważ dajemy pracę zamiast zasiłku.

Oferta warsztatu krawieckiego dysponującego 14 stanowiskami wyposażonymi w maszyny do szycia marki Brother, Singer, MTM a także overlockami i hafciarką komputerową obejmuje głównie przeróbki krawieckie oraz szycie prostych wyrobów krawieckich.

Na ofertę warsztatu budowlanego składają się m.in. prace wykończeniowe takie jak: malowanie, kafelkowanie, tapetowanie, tynki wewnętrzne i zewnętrzne.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin CIS
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

Partnerzy i sponsorzy