Pomoc żywnościowa. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Fundacja Internationaler Bund Polska od maja 2015 realizuje program wsparcia żywnościowego dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Miasta Tychy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

PODPROGRAM 2017
Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1 268,00 zł miesięcznie dla osoby samotnie gospodarującej i 1 028,00 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, który wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Obszary pomocowe w ramach Podprogramu 2017:
– pomoc żywnościowa (dystrybucja żywności w formie paczek);
– działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne podopiecznych.

POMOC ŻYWNOŚCIOWA
Wydawanych jest 18 produktów spożywczych – artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, kasza gryczana), artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy), artykuły owocowe i warzywne (groszek z marchewką, fasola biała, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki), artykuły mięsne (pasztet wieprzowy, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka wieprzowa mielona, szynka drobiowa), cukier, olej rzepakowy.

Kwalifikowalność podopiecznych: podopieczni powinni być kwalifikowani na podstawie skierowań z OPS lub list z OPS oraz świadczeń. W przypadku osób bezdomnych dopuszczalna jest samodzielna kwalifikacja organizacji na podstawie oświadczeń. W ramach Podprogramu 2017 w Tychach wsparciem objętych jest 1300 osób.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie jest pomoc żywnościowa: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane), pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach programu prowadzimy działania niefinansowane w ramach środków towarzyszących mające na celu włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
– zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
– grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne),
– pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej).

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Są to działania obowiązkowe, finansowane, realizowane przez Bank Żywności na rzecz naszych podopiecznych, przy współpracy z OPS, mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
– warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
– warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
– programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
– warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny w tym darów żywnościowych).

Działania te są realizowane przez Bank Żywności w Chorzowie, w siedzibie Centrum Integracji Społecznej w Tychach na rzecz osób, które zostały zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej. Bank Żywności opracowuje scenariusze zajęć dla poszczególnych działań, zatrudnia szkoleniowców, zapewnia materiały edukacyjne, monitoruje przebieg spotkań.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich korzystać.

W związku z realizacją programu uruchomiliśmy telefon komórkowy oraz adres mailowy do obsługi tego projektu: 730 529 542 zywnosc.ib@gmail.com

Naszymi partnerami są: Śląski Bank Żywności, ul. Janasa 15 41-500 Chorzów. tel.: 32 247 12 65, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach, ul. Budowlanych 59; 43-100 Tychy. tel.: 32 227 35 40

Projekt wspófinansowany jest ze środków Miasta Tychy, które finansuje koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem magazynu żywnościowego.

PODPROGRAM 2016 – efekty

Fundacja Internationaler Bund Polska w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017 pełniła funkcję Organizacji Partnerskiej Lokalnej w Tychach w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016. Współpracowała w tym zakresie ze Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie.

Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 6000 kg,  ryż biały 6000 kg, herbatniki 2400 kg, mleko UHT 10800 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2800 kg, groszek z marchewką 3840 kg, fasola biała 3840  kg, koncentrat pomidorowy 1536,60 kg, powidła śliwkowe 1440 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 5100 kg, filet z makreli w oleju 1632 kg, szynka drobiowa 3240 kg, szynka wieprzowa 360 kg, pasztet wieprzowy 192 kg, cukier biały 4800 kg, olej rzepakowy 4800 l.

Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 1200 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Wydaliśmy osobom potrzebującym: 58,86 ton żywności; 6000 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięły 37 osób. Rodzaje warsztatów:

– Ekonomiczne – 1 spotkań dla 4 uczestników

– Żywieniowe – 1 spotkań dla 4 uczestników

– Kulinarne – 1 spotkanie dla 14 uczestników

– Niemarnowanie żywności – 1 spotkań dla 11 uczestników

Harmonogramy:

Partnerzy i sponsorzy